Wersja I


Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teresa Kozłowska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą T.K. Crew Teresa Kozłowska pod adresem ul. Moniuszki 52, 15-192 Białystok, NIP: 5432079554, REGON: 363911230. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem https://tkcrew.pl/content/7-polityka-prywatnosci.

Wersja II


Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Teresa Kozłowska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą T.K. Crew Teresa Kozłowska pod adresem ul. Moniuszki 52, 15-192 Białystok, NIP: 5432079554, REGON: 363911230. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług oraz w celach kontaktowych. Dane osobowe przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej w klauzuli informacyjnej RODO dostępnej pod adresem https://tkcrew.pl/content/7-polityka-prywatnosci.

Wersja III


Administratorem danych osobowych jest Teresa Kozłowska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą T.K. Crew Teresa Kozłowska pod adresem ul. Moniuszki 52, 15-192 Białystok, NIP: 5432079554, REGON: 363911230. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: zawieranie i realizacja umów, na podstawie zawartej umowy; rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego; archiwizacja danych dla potrzeby wykazania faktów, a także ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podmioty współpracujące z administratorem danych gdy jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotu mającego siedzibę w państwie trzecim. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO lub innych właściwych przepisów prawa, a dotyczących przetwarzania danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej w klauzuli informacyjnej RODO dostępnej pod adresem https://tkcrew.pl/content/7-polityka-prywatnosci.