Załącznik nr 2 - formularz zgłoszenia reklamacji

…………………, dnia ……………. r.
(miejscowość, data)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI1. Dane Klienta
Imię i nazwisko

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Adres

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

E-mail Telefon

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………


2. Informacje o przedmiocie reklamacji
Towar (kod towaru/ nr seryjny, nazwa)

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Data zakupu

…………………………………………………………………………………………………………………

Opis wady (w tym moment wystąpienia wady)

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………


3. Żądanie Klienta (w związku art. 561 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny):
☐ nieodpłatna naprawa Towaru
☐ wymiana na nowy Towar
☐ odstąpienie od umowy i zwrot zapłaconej ceny*
☐ obniżenie ceny Towaru*

*Pouczenie: Klientowi przysługuje możliwość żądania zwrotu zapłaconej ceny lub obniżenia ceny Towaru chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy lub usunie wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie naprawił lub nie wymienił Towaru na nowy.


…………………………………………….
(podpis Klienta)